สยามสินธร คือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลกำไร แต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สยามสินธรดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ คุณค่าของการใช้ชีวิต และคุณภาพของสังคม ผ่านความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ของทุกโครงการที่เราดำเนินการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุดเป็นสำคัญ